پروژه ام دی اف جناب آقای حسینی به پایان رسید

پروژه ام دی اف جناب آقای حسینی به پایان رسید   میتوانید طراحی سه بعدی این کار را مشاهده کنید دیدن طراحی این کار ۲۶ مدت زمان بازدید و طراحی (روز) ۲۶ مدت زمان تولید و ساخت (روز) ۲۶ مدت زمان نصب (روز) این پروژه کجاست؟

اتمام پروژه هایگلاس جناب آقای حسینی

نصب کار جناب آقای حسینی به پایان رسید میتوانید طراحی سه بعدی این پروژه را مشاهده کنید. دیدن طراحی این کار ۰ مدت زمان اندازه گیری و طراحی (روز) ۰ مدت زمان تحویل (روز) ۰ مدت زمان نصب (روز)